Komunikat

 1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji egzaminacyjnej nr 1/2017 można składać do 09 lutego 2017 r. (TERMIN OSTATECZNY)Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji egzaminacyjnej nr 1/2017można składać do 09 lutego 2017 r. (TERMIN OSTATECZNY)

Opera Nova

Bydgoszcz

I SESJA EGZAMINACYJNA 2017

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji Nr 1/2017

można składać do 09 lutego 2017 r. (termin ostateczny)

w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

ul. B. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT)

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2017 – 19 maja 2017 r.

 Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (pok. 11 I piętro) w godzinach:

 • wtorki                             w godz. 10 - 16
 • środy                              w godz. 10 - 16
 • czwartki                         w godz.   8 - 14

 Dokumenty można też przesyłać pocztą na adres:

 Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. B. Rumińskiego 6

85-030 Bydgoszcz

 Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

 1. Odpis dyplomu magistra/inżyniera/technika/mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*
 3. Oświadczenie/zaświadczenie/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (kserokopia)
 5. Formularz osobowy
 6. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej
 7. Uprawnienia budowlane osób kierujących praktyką zawodową, w formie urzędowych odpisów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza
 8. Zaświadczenia o przynależności osób kierujących praktyką do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa obejmujących cały okres nadzorowanej praktyki,  (dotyczy osób nie będących członkami Kujawsko-Pomorskiej OIIB).

*wybrać właściwe

 

Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. (Dz. U. poz. 1278)

W/w dokumenty proszę składać w tekturowej teczce z gumką formatu A4, nie opisanej,

W teczce winien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

Opłaty z tytułu kwalifikowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji 1/2017 (I rata za postępowanie kwalifikacyjne) wynoszą:

 1. Dla uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi odrębnie – 800,00 zł
 2. Dla uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie – 1.100,00 zł

 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. B. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr       78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne

lub w kasie BDT NOT, ul. Rumińskiego 6, I piętro, pok. 133.

 

Osoby, które uzyskały wcześniej negatywny wynik egzaminu i zamierzają do niego przystąpić ponownie, winny złożyć do izby wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu do 09 lutego 2017 r.                                                                                                         

 

Przewodniczący OKK

mgr inż. Jacek Kołodziej

 

Wróć