Opera Nova

Bydgoszcz

Aktualności 2018

WYBRANO NOWE WŁADZE PIIB NA KADENCJĘ 2018-2022

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w dniach 29-30 czerwca. To był czas ważnych podsumowań mijającej kadencji, wytyczenia nowych strategicznych kierunków działania na najbliższe cztery lata, a przede wszystkim – wyboru nowego sternika. Ustępującego prezesa PIIB mgr. inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego zastąpił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński (gratulacje!!!).

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński to specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii wodnej. W 2010 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jest wykładowcą na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest też członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych, między innymi Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. 
- Przed wyborami padło wiele zapewnień, deklaracji, zobowiązań. Sam je składałem, ale też słyszałem. Więc teraz mówię: sprawdzam – oświadczył po głosowaniu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. - Oczekuję, że w zmaganiach z rozlicznymi problemami, jakie czekają naszą Izbę, otrzymam realną pomoc, niezależnie od tego, kto jak głosował. PIIB potrzebuje nas wszystkich, a ja dołożę wszelkich starań, aby wasze talenty, możliwości, kompetencje dobrze wykorzystać dla dobra naszego samorządu. Serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy - deklarował.

Do Warszawy pojechali też nasi delegacji : przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak, a także  mgr inż. Kazimierz Chojnacki,  inż. Krzysztof Dudek , mgr inż. Jacek Kołodziej, mgr inż. Michał Miklas, mgr inż. Andrzej Myśliwiec, mgr. inż. Paweł Piotrowiak, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki,   mgr inż. Marek Żółtowski, którzy również kandydowali do  składów krajowych organów PIIB. Do Krajowej Rady wybrano :mgr inż. Renatę Staszak i prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego. Członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej został mgr inż. Jacek Kołodziej. W Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym zasiadł inż. Krzysztof Dudek.
Piotr Gajdowski

więcej...

II SESJA EGZAMINACYJNA 2018

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

 zawiadamia, że

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji Nr 2/2018

 można składać od 24 lipca do 23 sierpnia 2018 r.(termin ostateczny)

w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

ul. K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT)

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2018 – 23 listopada 2018 r.

 Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (pok. 11 I piętro) w godzinach:

 • wtorki                            w godz. 10.00 - 16.00
 • środy                             w godz. 10.00 - 16.00
 • czwartki                        w godz.   8.00 - 14.00

 

Dokumenty można też przesyłać pocztą na adres:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. K. Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

 

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

 1. Odpis dyplomu magistra/inżyniera/technika/mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*
 3. Oświadczenie/zaświadczenie/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (kserokopia)
 5. Formularz osobowy
 6. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej
 7. Uprawnienia budowlane osób kierujących praktyką zawodową, w formie urzędowych odpisów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (podstawa prawna: art. 76a § 2 i §2b Kodeksu postępowania administracyjnego)
 8. Zaświadczenia o przynależności osób kierujących praktyką do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa obejmujących cały okres nadzorowanej praktyki

*niepotrzebne skreślić

Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. (Dz. U. poz. 1278)

 

W/w dokumenty proszę składać w tekturowej teczce z gumką formatu A4, nie opisanej,

W teczce winien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

 

Opłaty z tytułu kwalifikowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji 2/2018 (I rata za postępowanie kwalifikacyjne) wynoszą:

 1. Dla uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi odrębnie – 800,00 zł
 2. Dla uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie – 1.100,00 zł

 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr       78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne

lub w kasie KUPOIIB, ul. K. Gotowskiego 6, I piętro, pok. 12.

 

Osoby, które uzyskały wcześniej negatywny wynik egzaminu i zamierzają do niego przystąpić ponownie, winny złożyć do izby wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu do 23 sierpnia 2018 r.                                                                                                       

Przewodnicząca OKK

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

więcej...

Nabór na ekspertów w dziedzinie budownictwa

Szanowni Państwo,

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uruchomiła nabór kandydatów na ekspertów między innymi w dziedzinie Budownictwo, gdzie warunkiem koniecznym jest posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń.

Poniżej podaję link do ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/2695-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego .

 

Marta Osińska

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej

 

ul. Tuwima 22/26,  90-002 Łódź

tel. 42 663 37 20

naboryekspertow@lodzkie.pl

więcej...

Wyjazd szkoleniowo-technicznym „Drogi wodne z urządzeniami hydrotechnicznymi (Kanał Elbląski)”.

Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza swoich członków do udziału w wyjeździe szkoleniowo-technicznym „Drogi wodne z urządzeniami hydrotechnicznymi (Kanał Elbląski)”.

Wyjazd odbędzie się w terminie 23-24 sierpnia 2018 r. (czwartek-piątek).

Wstępny program:
- zwiedzanie elektrowni wodnej,
- zapoznanie z budowlami wodnymi: jaz, śluzy, zbiornik retencyjny,
- rejs statkiem po kanale Elbląskim wraz ze śluzowaniami,
- nocleg w gospodarstwie agroturystycznym (Miłomłyn).

Koszt udziału w wyjeździe technicznym wynosi 350 zł za osobę (250zł opłaca członek Izby, 100 zł dofinansowuje KUP OIIB). Istnieje możliwość udziału w wyjeździe osoby towarzyszącej nie będącej członkiem Izby. Koszt osoby towarzyszącej wynosi 350 zł.

Zapisy trwają do dnia 30 czerwca  2018 r. Liczba miejsc ograniczona! (max. 40 osób).

Wpłat należy dokonać do dnia 30 czerwca 2018 r. przelewem na konto Kujawsko-Pomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 78 1240 6478 1111 0000 4949 9276
Zgłoszenia uczestników przyjmują pracownicy biura Kujawsko-Pomorskiej OIIB pod numerem tel.: 52-366-70-50, 52-366-70-51 oraz pod adresem mailowym: szkolenia@kup.piib.org.pl.

Szczegóły organizacyjne podamy w późniejszym terminie.

więcej...

Bezpłatna publikacja "Przewodnik projektanta"

Zapraszamy do składania zamówień na publikację „Przewodnik Projektanta” Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nota prasowa „Przewodnik projektanta” do wykorzystania:

Przewodnik Projektanta to publikacja będąca zbiorem informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji. Skierowana jest do szerokiego grona osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o procesie projektowania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Przedstawiona jest również tematyka związana z obowiązującymi regulacjami prawnymi i procedurami z zakresu wykonywania działań projektowych w procesie inwestycyjnym.

Dla członków PIIB publikacja „Przewodnik Projektanta” jest bezpłatna. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem „Przewodnika Projektanta” proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta/

Dla wszystkich osób zainteresowanych współtworzeniem publikacji „Przewodnik Projektanta” została przygotowana ankieta, która to dostępna jest na stronie www.izbudujemy.pl/ankieta

Informacje dotyczące „Katalogu Inżyniera”:

Pragnę również poinformować, że członkowie PIIB mogą bezpłatnie pobrać e-wydanie „Katalog Inżyniera” edycja 2017/2018.  Formularz do składania zamówień dostępny jest na stronie www.izbudujemy.pl/formularze/e_ki.php

więcej...

Marian Lipkowski nie żyje

Z żalem zawiadamiamy, że 27 marca 2018 r. zmarł w wieku 78 lat nasz drogi kolega inż. Marian Lipkowski, członek założyciel Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Skarbnik Okręgowej Rady KUPOIIB w latach 2002-2018.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego.

więcej...

Szkolenia 2018

  2018-08-10 (Piątek)

  DZIEŃ BUDOWLANYCH

  Dzień Budowlanych:

  Serdecznie Zapraszamy!

   

  Grudziądz - 7 września 2018r. (piątek) o godz. 17:00 w restauracji '' Leśniczówka''

  Inowrocław -14 września 2018r. (piątek) o godz. 17:00 w restauracji "Twoje Smaki"

  Toruń - 19 września 2018r. (środa) o godz. 18:00 w ACKiS '' Od nowa''

  Bydgoszcz- 21 września 2018r. (piątek) o godz 18:00 w Operze ''Nova''

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Biurze Izby: tel. 052 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl